Projektowanie uniwersalne kultury - Dostępność w instytucjach kultury

Jest to projekt, który podejmuje temat dostępności i włączania osób ze szczególnymi potrzebami i seniorów w działania instytucji kultury. Jego celem jest poprawa dostępności instytucji kultury w przygotowaniu i realizacji oferty.  

Bazą dla wszelkich działań projektowych jest „Model dostępnej kultury”, dokument wypracowany wspólnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundację Kultury bez Barier i partnera międzynarodowego – niemieckie Kompetenzzentrum für Kulturelle Bildung im Alter und inklusive Kultur, w ramach projektu „Kultura bez barier” finansowanego ze środków europejskich.

dwie dłonie czarne i dwie dłonie białe czytają pismo Breila.
dziewczynka z zespołem Downa jako chilliderka

Fundacja „Do dzieła” jest beneficjentem projektu „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”, który finansowany jest w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.