STATUT FUNDACJI  „DO DZIEŁA”

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja, pod nazwą Fundacja „Do dzieła”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Mirosławę Tomanik, zwaną dalej Fundatorem, oświadczeniem objętym aktem notarialnym z dnia 06 kwietnia 2020 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 1. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest wieś Lubsza, w powiecie brzeskim, w woj. opolskim.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych lub skrótem: „Do dzieła”.

Majątek i dochody Fundacji.

§5

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§6

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji i subwencji oraz grantów,
 4. odsetek bankowych,
 5. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej
 6. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 7. dochodów z majątku Fundacji,
 8. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 9. pracy wolontariackiej.
 10. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 11. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 12. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Cele i zasady działania Fundacji.

§7

 1. Celami Fundacji są:

a) animacja kultury w społecznościach lokalnych,

b) zwiększanie dostępności do kultury i edukacji,

c) wspieranie i integracja młodych twórców: profesjonalistów i amatorów,

d) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,

e) zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej,

f) wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej,

g) promocja integracji europejskiej,

h) rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego,

i) promocja kultury polskiej w kraju i za granicą,

j) wspieranie mniejszości etnicznych i obcokrajowców oraz przejawów ich kultury,

k) testowanie i tworzenie nowych modeli działania w obszarze kultury,

l) wzmacnianie i tworzenie mechanizmów partycypacji obywatelskiej,

ł) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem,

m) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,

n) wspieranie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w myśl idei zrównoważonego rozwoju,

o) ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

p) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3, w zakresie określonym w art. 4,. pkt 1–32a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873.

   2.  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji, kursów, targów, wystaw, pokazów, wydarzeń, imprez, koncertów i spektakli, staży, konkursów i wolontariatu w kraju i za granicą,

b) tworzenie i upowszechnianie utworów audiowizualnych, interdyscyplinarnych oraz wydawnictw,

c) promocja twórców, rzemieślników i artystów zwłaszcza regionalnych, w kraju i za granicą,

d) innowacyjne programy społeczno – kulturalne,

e) organizowanie akcji medialnych (kampanii promocyjnych, akcji społecznych itp.),

f) prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej,

g) prowadzenie badań w obszarze kultury i życia społecznego,

h) organizowanie różnych form pomocy oraz wspieranie działań mających na celu przywrócenie poczucia własnej wartości, godności osobistej, poczucia sprawstwa oraz służących kreowaniu postaw przedsiębiorczości i samodzielności,

i) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi i sektorem gospodarczym oraz ze środkami masowego przekazu,

j) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi i sektorem gospodarczym oraz ze środkami masowego przekazu,

k) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami, organizacjami oraz przedstawicielami różnych krajów i społeczności w zakresie realizacji celów statutowych,

l) pracę z dziećmi, młodzieżą, seniorami oraz grupami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem,

m) prowadzenie portali i stron internetowych,

n) tworzenie aplikacji, programów i innych działań opartych na nowoczesnych technologiach oraz zdalnemu uczestnictwu.

  3.   Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie działań wymienionych  w ust 2, § 7.

  4.  Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami

Władze Fundacji

§8

Władzą Fundacji jest Zarząd, a ciałem doradczym Rada Programowa.

§9

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób.
 2. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzi Fundator bez kadencyjności pełnionej funkcji.
 3. Rezygnację z pełnienia funkcji Zarządu można złożyć w formie pisemnej, lub wygasa ona samoistnie w przypadku śmierci lub niezdolności do podejmowania decyzji ze względu na stan zdrowia.
 4. Nowych członków Zarządu powołuje i odwołuje Prezes.
 5. W przypadku zmiany Prezesa Zarządu, pozostali członkowie Zarządu wybierają jego następcę w drodze jednomyślnego głosowania.
 6. Kolejne Zarządy przekazują pełnienie swojej funkcji następcom na mocy uchwały.
 7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach tego organu z tytułu pełnienia funkcji.
 8. Członkowie Zarządu mogą otrzymać również zwrot poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.
 9. Wysokość wynagrodzenia oraz zwrot poniesionych wydatków ustala i przyznaje Zarząd w formie uchwały.  

§10

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. kierowanie działalnością Fundacji,
 4. uchwalanie regulaminów,
 5. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 8. wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
 9. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – jednogłośnie.
 10. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub osobiście.
 11. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§11

 1. Rada Programowa może mieć od jednego do pięciu członków.
 2. Nowych członków Rady Programowej wybiera Zarząd.
 3. Do zadań Rady Programowej należy konsultowanie merytorycznej działalności Fundacji, a w szczególności:
 4. szukanie interesujących inicjatyw, innowacji społeczno – kulturowych i artystycznych,
 5. proponowanie podmiotów oraz liderów do współpracy,
 6. proponowanie kierunków rozwoju Fundacji,
 7. wstępne diagnozowanie potrzeb na cele realizacji projektów Fundacji
 8. doradztwo merytoryczne w projektach,
 9. czuwanie nad wysoką jakością realizowanych przez Fundację inicjatyw.

Sposób Reprezentacji

§12

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, dwaj członkowie zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych poniżej 100 000 (stu tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu

§13

Zmian w statucie dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim, a także struktury organizacyjnej Fundacji.

Połączenie z inną fundacją

§14

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

Likwidacja Fundacji

§15

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

§16

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie, w drodze jednomyślnej uchwały i jednocześnie zobowiązany jest do przeprowadzenia procesu likwidacyjnego Fundacji.

§17

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały na rzecz fundacji działających w Rzeczpospolitej Polskiej, o zbliżonych celach.