Młodzież nie zna praw obywatelskich?

Akademia liderów jest odpowiedzią na konieczność uzupełnienia edukacji obywatelskiej wynikającej m.in. z Traktatów UE, ponieważ formalne kształcenie nie zapewnia dostatecznej wiedzy na ten temat.
Z badań zrealizowanych na zlecenie MEiN [Kowalski, Jasiński, 2006: 117] można wyciągnąć wnioski, że nauczyciele nie znają praw i wolności człowieka, nie potrafią łączyć ich w jedno (prawa wynikają z obowiązków), nie potrafią też zrezygnować z anachronicznego, nieuwzględniającego podstawowych wartości UE sposobu edukacji. Badania przeprowadzone w 1992r. wskazują na ignorowanie przez nauczycieli praw dziecka-ucznia oraz całkowitą bezradność uczniów w przypadku naruszenia ich praw [Gęsicki, 1992: 72–75]. Wynikiem tego wielu uczniów kończy szkoły średnie z przekonaniem, że w konfrontacji z nauczycielem, nie mają szans, i nie warto podejmować polemikię czy też egzekwować swoje prawa. Te doświadczenie przenoszą w dalsze, dorosłe życie. Trudno wiec oczekiwać, że ich zaangażowanie w samodzielne rozwiązywanie społecznych problemów będzie na wysokim poziomie.
Obserwujemy brak konsekwentnych i spójnych na poziomie systemowym działań, które wsparłyby liderów młodzieżowych w kształtowaniu życia publicznego, dlatego zdecydowaliśmy się zadbać o wypełnienie tej luki, tworząc Akademię Liderów Lokalnych.

Aby zaangażować młodych w działania społeczne ważne jest zorganizowanie im doświadczeń, dzięki którym dowiedzą się, że właściwie ukierunkowany wysiłek przynosi satysfakcjonujące efekty. Efekty, które są wymierne w rozwoju osobistym, ale co ważniejsze widocznie zwiększają zdolność do podejmowania skutecznych interwencji, działań rzeczniczych i partycypacyjnych lub konsultacji.


Realizując szkolenia umiejętności społecznych, liderskich i wolontariackich kształcimy kadry trzeciego sektora, które mają zasilać kluczowe podmioty społeczeństwa obywatelskiego, jednocześnie wyposażając ich w kompetencje, które będą służyć ich funkcji w tych podmiotach, jako osób broniących praw i wartości wynikających z Traktatów UE. Zakładamy, że młodzi uczestnicy naszych działań będą w przyszłości aktywnie pobudzali, w modelu liderskim, wszelkie ruchy partycypacyjne. Wówczas jest szansa, że ruchy te będą budowali samodzielnie i wspierali inicjatywy, w które są zaangażowani.

Podobne wpisy